Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.

2 Korintským 5:17

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

09.30 modlitebná chvíľa
10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 18.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 24. 2. 2021

© Copyright 2022 cbmi.sk