Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Veď Hospodin tvorí čosi nové v krajine...

Jeremiáš 31:22

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2023 cbmi.sk