Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.

2 Korintským 5:17

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2022 cbmi.sk