Dnešný verš

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Žalmy 71:8

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Zborové verše na rok 2018

Zbor

A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

2. Timoteovi 2,2

Staršovstvo

A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám.

1. Tesaloničanom 3,12

Stanica v Iňačovciach

Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.

Žalm 3,4

Jastrabie

A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine.

1. Petra 1,17

Besiedka

Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.

2. Timoteovi 2,22

Dorast

Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky; máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy.

Zjavenie 3,1

Mládež

Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj.

Zachariáš 8,16

Lýdie

No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Ján 14,26

Chválospevová skupina

Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.

2. Tesaloničanom 1,11-12

Ženská skupinka I.

Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im.

Žalm 145,19

Ženská skupinka II.

Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého.

1. Petra 4,15

Mužská skupinka

Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

1. Tesaloničanom 5,22

Aktualizované: 2. 1. 2018

© Copyright 2019 cbmi.sk