Dnešný verš

Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.

Izaiáš 42:9

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Zborové verše na rok 2017

Zbor

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Heb 12, 14

Staršovstvo

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.

Heb 12, 2

Stanica v Iňačovciach

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.

Heb 13, 16

Besiedka

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!

Ž 37, 8

Dorast

Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?

Heb 13, 6

Mládež

Kajaj sa teda! Inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti nim mečom svojich úst.

Zj 2, 16

Služba na psychiatrii

Len sa bojte Hospodina a celým srdcom mu verne slúžte. Uvážte, čo všetko pre vás urobil!

1Sam 12, 24

Lýdie

… o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Heb 9, 14

Chválospevová skupina

Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním!

Gn 12, 2

Ženská skupinka I.

Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma!

Mk 8, 34

Ženská skupinka II.

Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi.

Mt 28, 18

Mužská skupinka

… a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Mt 28, 20

Jastrabie

Vlastná pýcha usvedčuje Izrael priamo do tváre, ale neobrátia sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a napriek tomu všetkému ho nehľadajú.

Oz 7, 10

Stiahnuť ako PDF

Aktualizované: 4. 1. 2017

© Copyright 2016 cbmi.sk