Dnešný verš

Dávajte sľuby a plňte ich Hospodinovi, svojmu Bohu!

Žalmy 76:12a

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Cirkev bratská

Logo CB

Cirkev bratská, ako súčasť Kristovej Cirkvi je zväzok samostatných zborov v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali žiť v jednomyseľnosti viery, v službe Bohu a ľuďom a v bratskom spolunažívaní podľa príkladu novozákonnej cirkvi. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery i spôsobu života považuje Sväté Písmo ako Božie Slovo. Hlási sa k starokresťanským (apoštoloské vyznanie viery tzv. „Krédo“) a reformovaným vyznaniam viery, k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Ježiša Krista prijíma osobne, ako jediného Božieho Syna, ktorý sa svojou zástupnou obeťou na kríži a vzkriesením stal osobným Spasiteľom, Hlavou Cirkvi a celého sveta.

Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom tak, že chce byť zrozumiteľným vyjadrením Božej trojjedinosti, pozývať k osobnej viere, rastu jednotlivcov v spoločenstve zboru a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie vykonáva skrze aktivity miestnych zborov, prostredníctvom Diakonického združenia Betánia, celoslovenským mládežníckym spevokolom Eben – Ezer a pod.

súvisiace odkazy:

Aktualizované: 22. 6. 2016

© Copyright 2016 cbmi.sk